Amoniak karta charakterystyki linde

Pobierz

Ul. Rzeczna 11d 34-600 LIMANOWA - malopolskie - PolskaKarta charakterystyki HACH LANGE GmbH Data aktualizacji: 09.03.2017 LCK 305 Ammonium, Kuweta reakcyjna; 1/2 Numer materiału: LCK305-1 Strona 2 z 10 brak dostępnych danych 2.3.. Identyfikacja substancji / preparatu, identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Amoniak r-r 25% Nr katalogowy: czda-134963118; odpow.. Edition 1 (Czerwona Księga Pożarów.. Numer katalogowy :134960734Karta Charakterystyki Substancji/Preparatu Data utworzenia / data aktualizacji: 2002-10-15 / 2008-06-01 1.. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH.. Wybrane problemy pożarów oraz ich skutków.Karta charakterystyki: dane zewnętrzne firmy Sigma-Aldrich [dostęp 2017-01-02] Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów: Na podstawie Rozporządzenia CLP, zał.. 101 54-530 Wrocław Adres e-mail działu odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa chemicznego e-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego Numer telefonu 600-600-114 (odpłatny)1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca Linde Gaz Polska Spółka z o.o. ul. prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 Kraków Telefon: +48 12 643 92 00 E-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 12 411 99 99 (Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ CM) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeńKARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska ..

(Woda amoniakalna):01--0000 Odczynnik.

Nazwa chemiczna % wag.. E-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 12 411 99 99 (Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ CM) KARTA CHARAKTERYSTYKI Difluorometan (R 32)KARTA CHARAKTERYSTYKI Dwutlenek węgla Data Wydania: Data wydania: 16.01.2013 02.06.2017 Wersja: 2.1 Nr karty charakterystyki (SDS): 2/16 SDS_PL - SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008, z późniejszymi zmianami.WINDOW PLUS - Płyn do mycia szyb - alkohol + amoniak Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 18 pon.-pt. 8.00-15.00 GOLD DROP Sp.. Nazwa produktu: Amoniak bezwodny, gaz.. Firma Yara zajmuje wiodącą pozycję w kontrolowaniu NOx przez selektywną niekatalityczną redukcję i posiada ponad 200 systemów zainstalowanych w placówkach .strona: 1/7 Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 17.02.2015 Aktualizacja: 17.02.2015 40.0 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa · 1.1 Identyfikator produktu · Nazwa handlowa: WS EasyPrime · Numer artykułu: 11036 · 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneKarta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 11.04.2018 Numer wersji 8 Aktualizacja: 19.01.2018 Nazwa handlowa: DPD No.4 Rapid (ciąg dalszy od strony 1) 46.1.13 · Po styczności z okiem: Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą (co najmniej 15 min)..

Wzór ... ... amoniak, arsenowodór, siarkowodór, antymonowodór.

Amoniak r-r 9% OCZ.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Koloch Mirosław - 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) Rozmiar 180 KB: Fragment dokumentu: 1.. Zagroz˙enia specjalne:KARTA CHARAKTERYSTYKI Difluorometan (R 32) Data Wydania: Data wydania: 16.01.2013 26.10.2017 Wersja: 1.1 Nr karty charakterystyki (SDS): .. Eur.-134964113; sp.cz do półprzewodników-134963610; sp .1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca Linde Gaz Polska Spółka z o.o. ul. prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 Kraków Telefon: +48 12 643 92 00 E-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 12 411 99 99 (Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ CM) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeńWe would like to show you a description here but the site won't allow us.1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca Linde Gaz Polska Spółka z o.o. ul. prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 Kraków Telefon: +48 12 643 92 00 E-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 12 411 99 99 (Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ CM) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca Linde Gaz Polska Spółka z o.o. ul. prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 Kraków Telefon: +48 12 643 92 00 E-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 12 411 99 99 (Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ CM) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeńKarty charakterystyki..

Wodny roztwór amoniaku (roztwór amoniaku) stosuje się powszechnie do redukcji NOx (tlenków azotu) .

Nazwa chemiczna produktu: Amoniak bezwodny gazowy - z niewielkim (0,1%) dodatkiem powietrza.. Poste˛powanie w przypadku poz˙aru Odpowiednie s´rodki gas´nicze: Odpowiednio do materiałów magazynowanych w bezpos´rednim sa˛siedztwie.. W przypadku utrzymującej sięNumer: S-1-GD-AM Mieszanina nie została sklasyfikowana jako mieszanina niebezpieczna Bardziej szczegółowe informacje dotyczące wpływu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawów można .Red Book of Fires.. E-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 12 411 99 99 (Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ CM) KARTA CHARAKTERYSTYKI Metan Data Wydania:Karta charakterystyki substancji chemicznej - etanol_96 Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 8 Data utworzenia: 2004/08/01KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 111.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca Linde Gaz Polska Spółka z o.o. ul. prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 Kraków Telefon: +48 12 643 92 00 E-mail: 1.4 Numer telefonu alarmowego: +48 12 411 99 99 (Ośrodek Informacji Toksykologicznej UJ CM) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Nazwa producenta/dostawcy Pion Gospodarczy INSTYTUT PÓŁNOCNY ul. Zarembowicza 6A, pok..

Znajdą tu Państwo linki do miejsc, z których można pobrać karty charakterystyki oferowanych przez nas odczynników chemicznych oraz gotowe pliki z kartami.

FP:01--0000 Odczynnik.. R-717 (amoniak 3.8 ) | Czech Linde Webshop .. Zavřít .. .KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 8.0 Aktualizacja 30.03.2021 Wydrukowano dnia 19.04.2021 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikatory produktu Nazwa wyrobu : Amoniak, roztwór 25 % Suprapur Numer produktu : 1.05428 Numer katalogowy : 105428Karta charakterystyki substancji chemicznej - amoniak_25 Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 3 of 7 Dla osób udzielających pomocy1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Numer katalogowy produktu niezbędny do wyszukania karty to numer bez pierwszych trzech cyfr i myślnika, np.: kod z oferty/faktury: 363-118851934-1L, kod .KARTA CHARAKTERYSTYKI Metan Data Wydania: Data wydania: 16.01.2013 08.06.2017 Wersja: 3.1 Nr karty charakterystyki (SDS): .. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI.. Uwaga!. Inne zagrożenia SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt