Kalkulacja doliczeniowa zadania

Pobierz

Kalkulacja podziałowa współczynnikowa.. Produkt uboczny wycenia się według umownych zasad, np. cena sprzedaży.. Oblicz koszty jednostkowe wyrobów A i wyrobów B oraz koszty jednostkowe produktów w toku produkcji i uzupełnij poniższą tabelę.Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa.. Klucze rozliczeniowe - rozwiązanie przykładu 9 min 4.. Przedsi ębiorstwo w bie Ŝącym miesi ącu realizuje trzy zlecenia: zlecenie nr 36/96 na produkcj ę krzeseł stylowych typu "Ludwik", .Kalkulacja podziałowa odjemna.. 0 głosów.. Bezrobocie rejestrowane wg płci i typu ogółem w Polsce w latach || Data .Czym jest i jak wykonać kalkulację doliczeniową w jednostce produkcyjnej?. W danym okresie przedsiębiorstwo "SEKO" poniosło koszty na wytworzenie wyrobów w wysokości 50 000 zł.. Pojęcie, zadania i rodzaje kalkulacji kosztów; Kalkulacja - to ogół czynności obliczeniowych, których celem jest ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego lub usługi a także produktu nie zakończonego.ZADANIE 4.7 (kalkulacja współczynnikowa) Przedsiębiorstwo produkcyjne "Ekran" spółka z o.o. zajmuje się produkcją paneli LCD o przekątnej 20', 21', 25', 28'.. Zadanie nr 1.. W kalkulacji doliczeniowej ustala się kosztKalkulacja doliczeniowa: a) kalkulacja doliczeniowa zleceniowa, b) kalkulacja doliczeniowa asortymentowa.. Działy pomocnicze a metoda doliczeniowa 7 minKalkulacja doliczeniowa - metoda kalkulacji kosztów danego obiektu, zazwyczaj produktu finalnego, polegająca na doliczeniu do kosztów bezpośrednich obiektu części kosztów pośrednich na podstawie z góry ustalonej stawki narzutu kosztów pośrednich..

Kalkulacja doliczeniowa - zadanie 1.

WnKw = (suma kosztów wydziałowych / suma kosztów doliczeń) x 100%1) zużycie materiałów bezpośrednich 43 000 w tym: a) narzut debetowych odchyleń od stałych cen ewidencyjnych materiałów - 1 000zł b ) narzut kosztów zakupu - 2 000zł 2) wynagrodzenia bezpośrednie -20 000zł 3) narzuty na te wynagrodzenia - 3 000zł 4) koszty wydziałowe -40 000zł 5) koszty zarządu -94 500złKalkulacja doliczeniowa - przykładowe zadanie Spółka "MACIEK" produkuje dwa różne wyroby gotowe Alfa i Beta.. Skalkulować koszt jednostkowy zużycia materiałów dla produktów A i B. 1.Kalkulacja doliczeniowa Zadanie 10 Przedsiębiorstwo szyje 2 rodzaje prześcieradeł z płótna białego o wymiarach: 1. szerokość 120 cm, długość 200 cm 2. szerokość 200 cm, długość 200 cm Wskaż metodę kalkulacji jaką należy w przedsiębiorstwie zastosować przy ustaleniu jednostkowego technicznego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego.Dr Joanna Nucińska, Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia) III rok ekonomii I stopnia 2017/2018 Strona 5 z 7 Sprawdzenie: koszty wytworzenia C: 100 * 1016 + 50 * 616 = 132.400 koszty wytworzenia D: 80 * 1460 + 80 * 635 = 167.600, łącznie: 132.400 + 167.600 = 300.000 Zadanie 2 - kalkulacja podziałowa ze współczynnikami:Zadanie (kalkulacja doliczeniowa) Spółka wyprodukowała 6000szt..

Poniżej zamieszczam zadania dotyczące kalkulacji .

- dla ZLECENIA 2: Suma kosztów: 8000 + 1000 + 950 = 9 950 zł.Zadanie 1 kalkulacja doliczeniowa zleceniowa na podstawie J. Matuszewicz, Rachunek kosztów, Finans-Servis, Warszaw 2009, s.123 Przedsiębiorstwo produkcyjne wytwarza dwa produkty: A i dla realizacji dwóch zleceń produkcyjnych.. Przykład 3 Dane wyjściowe: Zużycie materiałów bezpośrednich - 30 000 zł Produkcja w okresie: 100 szt. wyrobów A o masie 1 kg 200 szt. wyrobów B o masie 2 kg Wyroby A i B produkowane są z tych samych materiałów i przy zastosowaniu tego samego procesu technologicznego.. wyrobów gotowych A i 2000szt wyrobów A, których stopień wykonania wynosi 60%, oraz 2500szt.. Klucze rozliczeniowe 5 min Przykład nr 10 - klucze rozliczeniowe Quiz 3.. Koszty produkcji zebrane za koncie "Koszty działalności podstawowej" wyniosły 1200 złotych.Zadania kalkulacji to: 1. ustalenie struktury kosztu jednostkowego, 2. kontrola poniesionych kosztów, 3. ustalenie ceny wyrobów.. Metoda ta polega na podzieleniu całkowitych kosztów wytworzenia danego okresu przez liczbę wytworzonych w tym czasie wyrobów.. Zlecenia składane s ą przez sklepy zajmuj ące si ę dystrybucj ą tego typu wyrobów.. wyrobów gotowych B i 1000szt wyrobów B wykonanych w 80%.. Jak ob.Kalkulacja jest podstawowym etapem sprawozdawczego rachunku kosztów.. Kalkulacja doliczeniowa jest stosowana w przedsiębiorstwach produkujących szeroki asortyment różnorodnych produktów, np. produkty ..

- zlecenie 1 - 920 000.Kalkulacja podziałowa prosta - zadania.

wyrobu B, zlecenie nr 3 - 200szt.. Zadanie 2.. Zlecenie 1 obejmuje 5 sztuk wyrobu A, zlecenie 2 - 10 sztuk wyrobu B.ZADANIE 4.14 (kalkulacja doliczeniowa) Zakład usługowy "Antyk" spółka z o.o. zajmuje si ę produkcj ą mebli stylowych na zamówienie.. Stosowana w podmiotach, w których obok produktu głównego (produktów) występuje produkt uboczny (produkty uboczne).. W bieżącym okresie sprawozdawczym wyprodukowano 500 sztuk wyrobu Alfa i 1000 sztuk wyrobu Beta.. Koszty bezpośrednie.. Waga poszczególnych typów paneli LCD jest podana w tabeli 4.29.. Końcowymi obiektami kalkulacji są dające się wyrazić za pomocą liczb rezultaty pracy.. wyrobu A, zlecenie nr 2 - 150szt.. Produkcja niezakończona nie występuje.KALKULACJE KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA Zadanie 1 Przedsiębiorstwo w ramach działalności pomocniczej prowadzi odkrywkę Ŝwiru.. Wyprodukowano 25 000 sztuk wyrobów gotowych.Kalkulacja podziałowa prosta może być stosowana tylko w odniesieniu do produkcji jednoasortymentowej.. kalkulacja doliczeniowa - stosowana przy produkcji jednostkowej oraz seryjnej; kalkulacja podziałowa - stosowana przy produkcji masowej; Produkcja masowaMetody kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia cz.2 1..

Kalkulacja doliczeniowa - etapy 9 min Quiz nr 1 - etapy metody doliczeniowej Quiz 2.

Gdy nie występuje zapas początkowy i końcowy, wówczas Kj = KO/WG.Kalkulacja doliczeniowa jest stosowana w jednostkach wytwarzających produkty jednostkowe, krótkie ich serie lub różny asortyment produktów, składających się zwielu części, wytwarzanych i montowanych w ró żnych wydziałach, np. w przemyśle maszynowym, elektronicznym, meblowym.. W bieżącym okresie sprawozdawczym wyprodukowano 500 sztuk wyrobu Alfa i 1000 sztuk wyrobu Beta.. RozwiązanieUstalamy koszty jednostkowe dla zlecenia 1 i dla zlecenia 2.. Koszty dzielimy na wielkość produkcji: 15 850 zł // 200 szt. = 79,25 zł/szt.. Przedsiębiorstwo w ciągu okresu sprawozdawczego wytwarza trzy rodzaje wyrobów na trzy zlecenia produkcyjne: zlecenie nr 1 - 100szt.. W danym miesiącu wydobyto 30000 m³ Ŝwiru.Kalkulacja podziałowa współczynnikowa - zadanie 1.. Spółka "MACIEK" produkuje dwa różne wyroby gotowe Alfa i Beta.. Kalkulacja kosztów - Kalkulacja podziałowa współczynnikowa.. Przedmiotem kalkulacji są tylko wyroby gotowe.. Produkcja niezakończona nie występuje.. Rozwiązania zamieszczę wkrótce .. wyrobu C, ponosząc następujące koszty: 1.. - dla ZLECENIA 1: Suma kosztów : 10 000 + 3000 + 2 850 = 15 850 zł.. Sporządź kalkulację kosztów jednos tkowych w tabeli dekretacyjnej.. Zadanie 1.. Wszystkie produkty są produkowane z tego samego typu surowców.. W poprzednim okresie wytworzono 8 000 sztuk A oraz 5 000 sztuk B. Koszty wydziałowe rozliczane są proporcjonalnie do kosztów robocizny bezpośredniej, a koszty ogólnozakładowe do kosztów przerobu.. 711 wizyt.. TECHNICZNY KOSZT WYTWORZENIAGłównym zadaniem kalkulacji doliczeniowej jest rozliczanie kosztów bezpośrednich na konkretne zlecenia.. Odbywa się to przez wybór odpowiedniego klucza rozliczeniowego oraz obliczenie wskaźnika narzutu kosztów wydziałowych.. Spółka "KWADRAT" w bieżącym miesiącu wyprodukowała: 80 sztuk ramek 20 cm x 20 cm 60 sztuk ramek 20 cm x 40 cm 40 sztuk ramek 20 cm x 60 cm.. Wyroby A i B to wyroby nieposiadające wspólnych cech, a koszty gromadzone są na odrębnych kartach kalkulacyjnych.. Za przedmiot kalkulacji przyjmuje się najczęściej jednostkę produktu gotowego lub jej wielokrotność.. Czym są klucze rozliczeniowe i jak je rozliczyć w kalkulacji doliczeniowej?. Waga paneli LCDLive..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt