Ipet przykład wypełnienia

Pobierz

Zaproponowana struktura programu zawiera wszystkie obligatoryjne elementy.. Zespół Aspergera X Niedostosowanie społeczne Zagrożenie niedostosowaniem społecznym Czas realizacji programu 1 rok szkolny CELE EDUKACYJNE TERAPEUTYCZNE Ogólne: realizacja celów wynikających z podstawy programu szkoły ogólnodostępnej Ogólne:Pobierz przykładowy IPET.. Orzeczenie wydano 15 października 2009 r. Nazwa szkołyMusimy w pierwszej kolejności przystąpić do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka na co wskazuje ustawa: "Zespół opracowuje program (IPET) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie".. INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY.. Poniżej ściąga: W przedszkolu: zajęć rozwijających uzdolnienia;IPET NA DRUGI ETAP EDUKACYJNY Podstawowe informacje o uczniu.. Jest to skrót nazwy dokumentu, a mianowicie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, opracowywanego dla uczniów niepełnosprawnych, realizujących obowiązek szkolny w oparciu o orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny (IPET) Otwórz PDF w nowym oknie.. Tyn razem upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.. • starający się aktywnie uczestniczyć w lekcji pomimo tego, że zdarza mu się podawać błędne odpowiedzi na zadawane pytania.Przykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym..

IPET - przykładowy wzór.

(Tabela - red.) 1 Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.ZESPÓŁ DOKONUJĄCY EWALUACJI IPET ucznia ……………………… Wychowawca klasy: …………………………………… Nauczyciele: ……………………………………………….. ……………………………………………….W dalszej pracy z uczennicą należy stosować się do zaleceń zawartych w IPET.. Urszula Grygier.. Wystarczy, że w zależności od etapu edukacyjnego sprawdzimy sobie jakie zajęcia możemy wpisać w IPET i uwzględniamy w nim te, których dane dziecko potrzebuje.. Brak modyfikacji IPET.. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudnościPodstawa opracowania IPET (zaznacz X we właściwym miejscu) Niepełnosprawność (jaka?). Formy pracy: - indywidualna -grupowa 3.. Imię i nazwisko ucznia: Data urodzenia: Klasa: Wychowawca: Imiona i nazwiska rodziców: Adres zamieszkania: Podstawa wdrożenia programu edukacyjno-terapeutycznego: ze względu na niepełnosprawność dziecka z autyzmem, w tym z zespołem AspergeraPrzykład metryczki do konstruowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) IPET opracowuje zespół nauczycieli i specjalistów, którzy prowadzą zajęcia z uczniem.. • dobrze funkcjonujący w grupie rówieśniczej..

Zamieszczam drugi przykład IPETU.

15 września 2021.. / Informacje dodatkowe.. Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.. Wzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (półroczna) Wzór arkusza OCENY EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (końcoworoczna) Wzór arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniaUstawa reguluje, jakie zajęcia powinny znaleźć się na danym etapie edukacyjnym.. Zmiany od tego roku szkolnego wprowadzono w odniesieniu do udziału asystenta w spotkaniach zespołu opracowującego IPET - ale nie tylko.. Pakiet zajęć rewalidacyjnych: Motoryka mała.. Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny (przykład) Dane ucznia Imi ę i nazwisko Data urodzenia Miejsce zamieszkania Dane szkoły Nazwa i adres/ oddział Dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych (imi ę i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon, e-mail) Matka/prawny opiekun Ojciec/prawny opiekunEWALUACJA IPET (uzupełniane według wzoru stanowiącego załącznik do programu) Obszar ewaluacji Opis i wnioski do dalszej pracy Ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej realizowanej w ramach IPET I Półrocze roku szkolnego Załącznik nr Ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej realizowanej w ramach IPETPrzykład Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego IPET Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla przedszkolaka IPET dla ucznia z zespołem Aspergera na II etap edukacyjnyW naszym wzorze IPET znalazły się między innymi informacje dotyczące charakterystyki psychopedagogicznej ucznia czyli jego mocne i słabe strony w obszarze funkcjonowania poznawczego, społeczno-emocjonalnego i umiejętności szkolnych..

Znowu zaznaczam, że to przykład.

Następnie ujęto informacje dotyczące sytuacji rodzinnej ucznia oraz inne dodatkowe informacjePrzykładowy IPET dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY NA ROK SZKOLNY… Dane osobowe uczniaEWALUACJA IPET ZA OKRES ………………………………z dnia…………………… 1.. Sprawdzamy, jak prawidłowo przygotować IPET.IPET - czym jest?. Pobierz przykładowy IPET .naśladownictwo ruchowe i statyczne, werbalne, naśladownictwo zachowao i postaw.. Jeśli macie inne przykłady, w innej formie i treści przedstawione podzielcie się tym.. Bielsko-Biała.. • przestrzegający zasad kulturalnego zachowania sie.. Dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje się osobny zespół, przy czym wychowawca, nauczyciel lub .Przykład.. 1997 Podstawa założenia karty IPET - nr i data wydania orzeczenia 167/09/10.. IPET ucznia klasy 4.. Damian Kowalski Rok urodzenia ucznia.. Przemek to uczeń: Mocne strony: • pracowity.. Data posiedzenia zespołu nauczycieli i specjalistów w celu opracowania IPET: Lp.. MODYFIKACJA IPET DOKONANA NA PODSTAWIE WOPFU: Wszystkie zalecenia i dostosowania zawarte w IPET, uważa się za nadal obowiązujące..

Konstrukcja dokumentu, przykłady zaleceń, ewaluacja.

METRYCZKA: Imię i nazwisko ucznia.. INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY (IPET) UCZEŃ Z AFAZJĄ W GIMNAZJUM.. OGÓLNE INFORMACJE O UCZNIU: Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Okres/etap edukacyjny, na który stworzono IPET: Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: Rozpoznanie wynikające z orzeczenia:Wzór IPET.. Cele edukacyjne: Edukacja polonistycznaDanuta Turłaj • IPET dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - przedszkole • 10 (określanie ich, rozumienie i identyfikacja), uwrażliwienie na doznania i przeżycia innych, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny; kreowanie pozytywnego myślenia umożliwiającego stawianie czoła1 Przykład: Fundacja Spectrum Liberi INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY (IPET) Uczeń z autyzmem dziecięcym I. METRYCZKA: Imię i nazwisko ucznia Jan Kowalski Rok urodzenia ucznia 2008 Podstawa założenia karty IPET nr i data wydania orzeczenia Nazwa szkoły 107/06/11 Orzeczenie wydano w dniu 12 czerwca 2011 r. Szkoła Podstawowa.Wzór IPET.. W "Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny".. Arkusz Okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia.. 21 lipca 2021 r. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET)Program wychowawczy dla klasy IV szkoły podstawowej Przykład indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) dla dziecka z autyzmem w przedszkolu Propozycja harmonogramu imprez przedszkolnych Protokół z egzaminu poprawkowego IPET dla ucznia z afazjąInformacje zawarte w IPET określono w przepisach rozporządzeń obowiązujących od 1 września 2017 r., czyli od zeszłego roku szkolnego.. Dla.. IPET to tajemniczo brzmiący skrót, który być może nic nam od razu nie mówi.. Zgłoś błąd Wyświetleń: 94009.. Pomagajmy sobie nawzajem :)Zamieszczony IPET dla ucznia słabosłyszącego jest propozycją opartą na zmianach w prawie wprowadzonych z dniem 1 wrzenia 2017 roku.. ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego.. Ktoś tak to widział.. PRZEMEK kl.4 - język angielski.. Uwaga!. Podpis rodzica: Podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu: Podpis dyrektora:IPET - język angielski szkoła podstawowa.. Sylwia Dymek.. Opracowała: Jolanta Milczuk-Walczewska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt