Protokół ze spotkania zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Pobierz

3 (Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu nauczycieli uczących dany oddział) Dok.. Zgodnie z tymi przepisami treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej ) powinna wskazywać co najmniej wskazanie: - osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko), - adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr .Podsumowanie pracy zespołu • Wybór programów nauczania i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2016/ 2017.. Sprawozdanie z przebiegu realizacji spotkań klasowego zespołu nauczycieli.. Dziecko z ADHD 5.. 4 (Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego) Dok.. 5 (Uzasadnienie oceny niedostatecznej) Dok.. Zwolnienia uczniów, procedury zwalniania uczniów 9. omówienia zajęć .Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej semestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.. Zaplanowanie pracy zespołu na rok szkolny 2006/2007.. Notatki służbowe oraz inne dokumenty.. W ciągu roku szkolnego 2006/2007 zespół samokształceniowy nauczania zintegrowanego spotkał się w swoim składzie 12 razy.Witam, w kolejnej zakładce zamieszczono protokół drugiego spotkania zespołu przedmiotowego, w zakładce "STRONY WWW ZPSRW" dodano link przekierowujący na stronę serwisu informacyjnego, (nie odpowiadamy za częste przerwy w funkcjonowaniu serwisu) pozdrawiam :) Violetta Budzyńska,Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej, semestr I. Anna Kamińska..

W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

Organizacja konkursów i imprez dla klas I-III.. Tematyka spotkań dotyczyła: • Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012 • Zmian w Statucie szkoły dotyczących kryteriów oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas .Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2017/2018 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1.. Rola i zadania wychowawcy 6.. Armii Krajowej w Trzciannie w roku szkolnym 2006/2007.. Nowatorstwo dydaktyczne w realizacji programów nauczania.. Dzielenie si ę wiedz ą i do świadczeniem w pracy z dzieckiem w kl. I- III.. 7 Zestawienie liczby zrealizowanych zajęć lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów)PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POGORZAŁKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Skład zespołu: Ewa Czarnecka - przewodnicząca Tamara Jabłońska Ewa Szamruchiewicz Terminy spotkań: trzy spotkania w semestrze (lub częściej w zależności od potrzeb)Założenia programu Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Kształcenia Zintegrowanego zostały opracowane zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły.. (imię i nazwisko) 2. opracowano plan pracy zespołu i harmonogram spotkań, 3. uzgodniono termin następnego spotkania na (data).choć może to i zbędne..

Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w I semestrze w r. szk.

Protokoły spotkań z rodzicami - z porządkiem spotkania i własnoręcznym podpisem rodzica 10.. 7.w roku szkolnym 2011 / 2012 plan pracy .. Spotkanie z przedstawicielami wydawnictwa NOWA ERA.. Ważną rolę odegrały wiadomości zdobyte przez nas na kursach, warsztatach i różnych formach doskonalenia.. 2.Plik PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO.doc na koncie użytkownika the_best_asia • folder Pedagog szkolny • Data dodania: 3 wrz 2011W - 180 - Kreatywna ortografia - Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzją SPiKU.5470.4.2020 z dnia 13 lipca 2020 r.Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im.. 2.Plan pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2019/2020; .. poz. 1071 ze zmianami ).. Nauczyciele dokonują analizy wyników nauczania i zachowania w klasach 1-3, wyciągają wnioski do dalszej pracy dydaktyczno- wychowawczej.SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI MATEMATYKI I FIZYKI ZA ROK 2014 / 2015 ZADANIA ZESPOŁU SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA - CELE ..

i edukacji wczesnoszkolnej.

31 uczniów ze wszystkich klas wzięło udział w organizowanych konkursach.PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA nr 2 Data: :30-21:30 Miejsce: SP319, s. 104 Uczestnicy: dyrektor Izabela Konwerska-Barciak, wicedyrektor Katarzyna Jeżewska, wicedyrektor Małgorzata Pobocha, w zastępstwie7.. W czasie zebrania: 1. wybrano na lidera zespołu p. realizacji kalendarza imprez.. zespoŁu samoksztaŁceniowego.. Zapoznanie z planem pracy z uczniem mającym trudności w nauce 4. organizacji Dnia Otwartych Drzwi.. wyjazdu do "zielonej szkoły" oceny końcoworocznej.. Tematyka spotkań dotyczyła: problemów dydaktycznych i wychowawczych .. rok szkolny 2011 / 2012Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicz ąca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1.. Protokół ze spotkania zespołu samokształceniowego nauczycieli zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.. nr 4. karta ucznia objĘtego pomocĄ psychologiczno-pedagogicznĄ.. nr 2. protokÓŁ ze spotkania nauczycieli i specjalistÓw w sprawie zaplanowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. W celu ułatwienia organizacji w/w dokumentów można wykorzystać przygotowane zakładki.Protokół spotkania wychowawcy z rodzicami uczniów klas I Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie planowanych w roku szkolnym 2018/2019 13.06.2018r..

Spotkania klasowego zespoły nauczycieli 8.

harmonogramu zajęć dla przedszkolaków.. Włocławek.. W ciągu roku szkolnego 2012/2013 zespół samokształceniowy edukacji wczesnoszkolnej spotkał się w swoim składzie 9 razy.Skład zespołu: Bożena Łącka, Lucyna Szelewska, Ewa Fedczyszyn, Daria Machnik Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 1.Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej - plan pracy zespołu 25.09.2017 Daria Machnik 2. .. Spotkania członków zespołu kształcenia zintegrowanego działającego przy .1.. Przeprowadzenie analizy wniosków z roku poprzedniego i wdrożenie ich do pracy w bieżącym roku szkolnym.W semestrze drugim odbyły się cztery spotkania zespołu kształcenia zintegrowanego.. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej podejmą w bieżącym roku szkolnym następujące działania.. T. Kościuszki w Lublinie w roku szkolnym 2012/2013.. Wymiana doświadczeń wPLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 .. Spotkania Zespołu Nauczycieli Post ępy w realizacji postawionych zada ń były szczegółowo dyskutowane podczas spotka ń Zespołu Nauczycieli.Zebranie poświęcone było organizacji pracy zespołu.. Monika Biesiada.. 6 (Uzasadnienie oceny nagannej z zachowania) Dok.. Przedstawienie organizacji zajęć w klasach I w SP7 w roku szkolnym 2018/19: Planowana liczba oddziałów : 6 klas max.. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2016/2017 Skład zespołu: Przewodniczący: Anna Wysocka Członkowie: Aleksandra Kusiak Renata Cieślak Wioleta Kimel .. - Wspólne spotkania nauczycieli z nauczycielami przedszkolaSprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej im.. Zapoznanie z wykazem dokumentów teczki wychowawcy klasowego 3. nauczycieli ksztaŁcenia zintegrowanego.. Wałcz.1 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018, którego nadrzędnymi celami są: prawidłowa realizacja nowej podstawy programowej oraz koordynacja wspólnych działań dydaktycznych i wychowawczych mających na celu dobro dzieci.. Na tym zebranie zakończono.Dok.. wykaz uczniÓw obiĘtych pomocĄ psychologiczno-pedagogicznĄ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt