Wybierz poprawne uzupełnienie zdania dotyczące przeprowadzonego doświadczenia chemicznego

Pobierz

Świeczki zgasły tylko w naczyniach z helem oraz tlenkiem węgla(IV).. Wpisz literę P, jeśli wniosek jest prawdziwy, lub literę F, jeśli jest fałszywy.. (2p) probówka 1 - HCl + H2O + fenoloftaleina probówka 2 - NH3 + H2O + fenoloftaleina probówka 3 - NaH + H2O + fenoloftaleina probówka 4 - HCl + H2O + oranż metylowy probówka 5 - NH3 + H2O + oranż metylowy probówka 6 - NaH + H2O + oranż metylowyUzupełnij zdania 13.1.-13.3.. 0 pkt - odpowiedź niepełna lub niepoprawna albo brak odpowiedzi.. Doświadczenie 2.3Podkreśl poprawne uzupełnienia obserwacji dotyczących przeprowadzonego doświadczenia chemicznego (zadanie wykorzystujące wiedzę ze szkoły podstawowej) Zawartość probówek 2. i 3. zabarwiła się na A / B / C / D, natomiast zawartość probówki 4. na A / B / C/D.. (SP05) W celu porównania aktywności wybranych fluorowców, wykonano doświadczenia zgodnie z przedstawionym poniżej rysunkiem: Podaj, w których probówkach przebiegały reakcje chemiczne oraz sformułuj wniosek dotyczący aktywności chloru, bromu i jodu.. F. gęstość mniejszą od gęstości wody.Dokończ zdanie.. Odpowiedź Zadanie 8.. 4.Podkreśl wyrażenia w opisie obserwacji doświadczenia chemicznego przedstawionego na schemacie tak, aby powstały prawdziwe informacje.. Zawartość probówek o numerach 2 i 3 stanowiły rozcieńczone .Zaznacz poprawne uzupełnienie obserwacji z doświadczenia chemicznego Otrzymywanie etynu (acetylenu) i badanie jego właściwości..

Podkreśl poprawne uzupełnienia obserwacji dotyczących przeprowadzonego doświadczenia chemicznego.

B. egzoenergetyczna.. Po dodaniu wody do probówki 1 / 2 / 3 / 4 osad rozpuścił się.Chemia.. Wartość pH cieczy dodanej do probówki 3. była mniejsza od 7.. Atom halogenu tym bardziej selektywnie atakuje cząsteczkę alkanu, im jest (bardziej / mniej) reaktywny.. W celu przeprowadzenia pewnych doświadczeń chemicznych, przygotowano kilka zestawów trzech odczynników (rysunek poniżej): W probówce nr 1 znajdowała się wodna zawiesina tlenku cynku.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Przeprowadzono doświadczenie chemiczne, w którym ogrzewano probówki zawierające białko jaja kurzego, masło i sacharozę.. Żelazo uległo pasywacji.. Zmieniło się na zabarwienie ciemnofioletowe / granatowe w probówce 1 / 2 / 3 / 4.. E. gęstość większą od gęstości wody.. A. endoenergetyczna.. Doświadczenie 1.9 Wpływ tlenu na proces spalania drewna.. Żelazo w reakcji z kwasem solnym uległo utlenieniu.3.. Doświadczenie 1.3 Badanie właściwości substancji gazowych.. B. Świeczki zgasły we wszystkich trzech naczyniach.. Ciekła zawartość zlewki to (woda / roztwór rzeczywisty / koloid).. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów..

Wskaż poprawną obserwację z przeprowadzonego doświadczenia chemicznego.

Korzystając z przeprowadzonego doświadczenia, określ charakter chemiczny substancji X.. W reakcji, która zachodziła podczas opisanego doświadczenia, wybrany metal ulegał (redukcji/utlenieniu), pełnił więc funkcję (reduktora/utleniacza).. Zdanie Żelazo nie reaguje ze stężonymi roztworami kwasów utleniających na zimno.. A. żółto B. malinowo C. czerwono D. zielono 4.Wybierz i podkreśl w każdym nawiasie poprawne uzupełnienie poniższych zdań.. Acetylen w powietrzu spala się jasnym/kopcącym płomieniem.b) Równania reakcji, w których zaszły reakcje chemiczne: 1) C O 2 + H 2 O → H 2 C O 3 kwas węglowy(IV) 3) S O 2 + H 2 O → H 2 S O 3 kwas siarkowy(IV) 4) P 4 O 10 + 6 H 2 O → 4 H 3 P O 4 kwas fosforowy(V)DOŚWIADCZENIA CHEMICZNE SZKOŁA PODSTAWOWA Klasa 7 Doświadczenie 1.1 Badanie właściwości substancji stałych.. Wydzielającym się gazem jest chlor.. W probówce 3. roztwór się odbarwił.. Zawartość probówek 2. i 3. zabarwiła się na A / B / C / D, natomiast zawartość probówki 4. na A / B / C / D. czarnej substancji oraz .W trakcie przeprowadzania doświadczenia chemicznego sporządzono następujące notatki: 1. u0007W probówce 1. zanikła barwa manganianu (VII) potasu..

Wybór poprawnych wniosków wynikających z przeprowadzonego doświadczenia chemicznego przez trzech uczniów.

C. wysoką temperaturę topnienia.. Wybierz i podkreśl w każdym nawiasie poprawne uzupełnienie poniższych zdań.. Wybierz i zaznacz właściwe określenie spośród podanych w każdym nawiasie oraz napisz w formie jonowej skróconej równanie zachodzącej reakcji.Masa płytki wykonanej z metalu X się (zmniejszyła / zwiększyła).Podczas przeprowadzonego doświadczenia przebiegła reakcja zilustrowana równaniem: …Metalem Z był (cynk / nikiel).Uzupełnij poniższe zdania.. Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania (A-C) oraz jego uzasadnienie (I-III) Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można wykryć obecność: a) C,H,O b) C,H2,O c) C,N, H ponieważ zaobserwowano pojawienie się I. brązowej substancji II.. W opisanej reakcji halogenowania alkanów łatwiej .Zadania maturalne z Chemii Tematyka: atomy, cząsteczki, wiązania, pierwiastki, układ okresowy.. Oznacza to, że był (dawcą/biorcą) elektronów.3.. C.Wybierz spośród podanych A-F takie dokończenie każdego zdania, aby powstały poprawne wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.. Wybierz i zaznacz po jednym wzorze odczynnika w zestawach I i II.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008..

Napisz do mnie na Instagramie: je...Podkreśl poprawne uzupełnienia obserwacji dotyczących przeprowadzonego doświadczenia chemicznego.

Zadanie 21.Narysuj schemat doświadczenia, podaj spostrzeżenia i wniosek.. OdpowiedźPodaj opis słowny wykonania doświadczenia oraz obserwacje, dotyczące wykrywania skrobi w bulwach ziemniaków.. Skreśl błędne wyrażenia tak aby powstał poprawny zapis obserwacji z przeprowadzonego doświadczenia chemicznego: ,, działanie wody bromowej na kwasy: Palmitynowy, stearynowy, oleinowy".. Doświadczenie 1.2 Badanie właściwości substancji ciekłych.. Doświadczenie 1.8 Badanie składu powietrza.. (0-1) Opisz obserwowane zmiany zawartości probówki podczas .Oceń prawdziwość wniosków z przeprowadzonego doświadczenia.. Obserwacje: woda bromowa odbarwia kwas palmitynowy/ kwas stearynowy/ kwas oleinowy.W celu zbadania efektu cieplnego reakcji chemicznych przeprowadzono cztery doświadczenia oznaczone numerami I-IV.. Obserwacje: Białko jaja ścięło się w probówkach 1 /2 / 3 / 4.. Do trzech naczyń, w których znajdowały się zapalone świeczki, wprowadzono gazy: azot, hel i tlenek węgla(IV).. Wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych w każdym nawiasie tak, aby zdania były prawdziwe.. .See more of Zdam.xyz v2.0 - praktyczne rozwiązania on Facebook.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. W probówkach 1., 5. i 6. barwa wskaźników nie uległa zmianie.. D. niską temperaturę topnienia.. 1. woda z oliwą.. Odpowiedzi wybierz spośród podanych.. Zadanie 16.2.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. W probówkach 1., 5. i 6. barwa wskaźników nie uległa zmianie.Podobało się?. woda z octem • opiłki żelaza ze sproszkowaną siarką • woda z oliwą • użycie magnesu • użycie rozdzielacza • destylacja.. W opisanej reakcji halogenowania alkanów łatwiej ulega podstawieniu atom wodoru połączony z atomem węgla o (niższej / wyższej) rzędowości.. woda z octem.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Zbiór zadań .Uzupełnij poniższe zdania.. Pojawił się brązowy osad, nad którym znajdował się bezbarwny roztwór.. Rezultat przeprowadzonego doświadczenia świadczy o tym, że składnikiem białek jest .. 1 pkt - poprawne uzupełnienie dwóch zdań dotyczących identyfikacji jednego składnika..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt