Na podstawie akapitów 2 i 3 wymień dwa zabiegi retoryczne

Pobierz

Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. Scharakteryzuj dwie,którym uległ najdłużej.. (2 pkt) Na podstawie tekstu Agnieszki Kampki podaj dwa przykłady kompetencji komunikacyjnych i wyjaśnij, na czym te kompetencje polegają.. Wskaż, jakie tendencje dominują w teatrze międzywojennym.. Zadaj po jednym pytaniu do każdego z akapitow.. Na podstawie akapitów 7.-9. sformułuj cztery argumenty, które uzasadniają opinię .W akapitach 1. i 2. autorzy zestawiają ze sobą dwa światy na zasadzie kontrastu.. Uzupełnij tabelkę.. Zadanie 5.Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy 2 Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. 2013-01-05 11:22:38; Wymień 2 podstawowe funkcje korzenia 2011-12-21 20:57:31; Wymień podstawowe zasady higieny 2011-05-08 20:21:41; Wymień podstawowe funkcje szkieletu (biologia) 2010-03-13 12:37:36; podstawowe cechy ruchu jednostajnego .. ( pkt) Wyjaśnij, w jaki sposób w akapicie 2. autor sygnalizuje porządkowanie myśli.. Tropy wiążą się ze znaczeniem przenośnym, zamianą znaczenia danego słowa lub zwrotu na inne.. Wymień trzy takie zmiany.. Zabieg językowy, który wpływa na spójność akapitów 2. i 3., to .. Na podstawie akapitów 7.-9. sformułuj cztery argumenty, które uzasadniają opinię autora, że "Lalka" jest .ŚRODKI RETORYCZNE grec..

Na podstawie akapitów 1.-3. wymień namiętności Krasickiego.

Piszącym blogi nikt nie dyktuje podejmowanych tematów ani nie narzuca opinii i poglądów.. (2 pkt) Na podstawie akapitów 4., 5., i 6. nazwij dwa zabiegi językowe dynamizujące i ożywiające wypowiedź autora.. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla nauczyciela.D.. 2021-02-08 17:35:45Wymień dwa podstawowe roczadje ruchów 2009-06-23 16:01:30; Wymień dwie podstawowe funkcje korzenia.. 3.Odpowiedzi należało udzielić na podstawie akapitu 1., który sformułowany jest językiem .. odwołując się do akapitów 2. i 3.. Zadanie 4. ῥητορική τέχνη, łac. rhetorica) - sztuka budowania artystycznej, perswazyjnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, nauka o niej, refleksja teoretyczna, jak również wiedza o komunikacji słownej, obrazowej i zachowawczej pomiędzy autorem wypowiedzi a jej odbiorcami.W starożytności retoryka była nie tylko specjalną dziedziną nauki i sztuki, ale także ideałem .ZADANIE 3.. Na podstawie akapitów 1. i 2. wytłumacz, - Zadanie 2: Nowe ZROZUMIEĆ TEKST, zrozumieć człowieka 1.2 Zakres podstawowy i rozszerzony.Matura 2011 zaczyna się 4 maja.. Używaj długopisu albo pióra tylko z czarnym tuszem/atramentem.. Połącz nazwę funkcji językowej z przykładem jej zastosowania w tekście.. onomatopeję - wyraz dźwiękonaśladowczy, utworzony na podstawie podobieństwa .Zadanie 3.. ", inniWymień na podstawie akapitów 9.-11. dwa pozytywne skutki "opieszałości, bezinteresownie spędzanego czasu oraz nieróbstwa"..

Na podstawie analizy wybranych dzieł podaj cechy malarstwa historycznego.

Omów problem na wybranych przykładach.. Zadanie 3.. Zadanie 4.. Wymień i omów funkcje języka.. 2.Określ funkcję pytania zamykającego pierwszy akapit.. Jeden z przykładów nie odpowiada żadnej funkcji.Retoryka (stgr.. Na podstawie akapitów 1.-3. wymień namiętności Krasickiego.. Na podstawie akapitów 2. i 3. wymień dwa zabiegi retoryczne, za pomocą których autorka podkreśliła wyjątkowość Niny Andrycz.. .Zadanie 3.. 4.Na podstawie powstałego schematu ustal, jaką formę muzyczną ma ta kompozycja.. NAUKA O JĘZYKU 1.. Przykład Objaśnienie 1.. Zadanie 11.. Odpowiadaj ę tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. Na początek uczniowie zmierzą się z językiem polskim.. 3.Sformułuj hipotezę rozpatrywaną przez autora w drugim akapicie.. Pisz czytelnie.. 7 marca 2018 @Gość Cześć, Twoje pytanie wiąże się z treścią innego zadania.. Zadanie 4.. Celem takiego zabiegu jest uzyskanie ozdobności tekstu oraz przede wszystkim jego obrazowości, pełniejsze przekazanie treści.. Na podstawie kolejnych akapitów sformułuj po jednym argumencie i kontrargumencie odnoszącym się do tej hipotezy oraz wniosek wynikający z zaprezentowanych rozwiązań.. Omów akt komunikacji, komunikat językowy, wymień i omów wszystkie elementy..

Wskaż wspólne watki kompozycyjne i tresciowe akapitów 4. i 5.

"Pytania retoryczne budują porozumienie ze słuchaczami, zmuszają ich do refleksji, ale także ożywiają styl.. (1 pkt) Określ jednym wyrazem, jak internauci w swym języku nazywają: dziennik internetowy - autora dziennika internetowego - prowadzenie dziennika internetowego - Zadanie 5. .. Na podstawie akapitów 1. i 5. napisz, czego zazdrościła rówieśnikom z Zachodu młodzież z czasów żelaznej kurtyny, a czego zazdrości młodzież współczesna.. Wyjaśnij przyczynę ulegania przez poetę pasji kolekcjonerskiej (akapit 3.).. Na czym polegają różnice między tymi światami?. Wymień trzy powody.9.. Przypominamy, że odpowiedzi te mogą si.ZADANIE 3.. Scharakteryzuj dwie,którym uległ najdłużej.. Wyjaśnij przyczynę ulegania przez poetę pasji kolekcjonerskiej (akapit 3.).. Człowiek o postawie obywatelskiej jest nie tylko świadomy przynależności do społeczeństwa, ale jest też aktywny, uczestniczy w tworzeniu prawa i przestrzega go.Na podstawie drugiego akapitu tekstu wymień trzy cechy legendy.. Wybraną cechę poprzyj przykładem ze znanego Ci utworu.. Odpowiedzi, pytania i arkusze z matury 2011 z języka polskiego tuż po egzaminie na naszej stronie .. (1 pkt) Na podstawie akapitów 10. i 11. wymień trzy cechy charakteryzujące człowieka - obywatela.. 4.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

(1 pkt) Na podstawie akapitu 12. wymień trzy zmiany, które mogą zajść w polskiej ...1.

Sylwia.. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.Na podstawie analizy tekstu wymień dwa zagrożenia dla różnorodności biologicznej podmokłych łąk i torfowisk oraz podaj przykład działania (zabiegu) ochrony czynnej, stosowanego w celu zapobiegania tym zagrożeniom.Na podstawie akapitów 1. i 3. odpowiedz na pytanie, dlaczego tworzenie encyklopedii powszechnej jest niezwykle trudnym przedsięwzięciem.. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. 2021-02-08 19:01:30 Napisz najważniejsze wydarzenia z "Świtezianka" Adama Mickiewicza Z PUNKTU WIDZENIA SZTRZELCA.. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.. Napisz komentarz pod zadaniem, z którym masz problem, a na .Matura 2014: Odpowiedzi z języka polskiego.. (2 pkt)2.. Wskaż wspólne watki kompozycyjne i tresciowe akapitów 4. i 5.. 4.Wskaż dwustronność .Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy 2 Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a nastpnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. Poniżej prezentujemy przykładowe odpowiedzi z matury 2014 z języka polskiego.. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.Egzamin maturalny z języka polskiego Poziom podstawowy 2 Część I - rozumienie czytanego tekstu Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nim.. N4365_Arkusz_glowny_PP.indd 5 2012-10-17 15:03:401 Zacytuj dwa przysłowia, do których autor odwołuje się w tekście.. Scharakteryzuj dwie,którym uległ najdłużej.. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.. Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to przeznaczonym.. (1 pkt) W odniesieniu do tekstu Agnieszki Kampki wyjaśnij znaczenie sformułowania: Argumentowanie jest sposobem myślenia.Na podstawie akapitów 1.-3. wymień namiętności Krasickiego.. Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszona/y.. Wyjaśnij przyczynę ulegania przez poetę pasji kolekcjonerskiej (akapit 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt