Wzór oceny pracy nauczyciela kontraktowego

Pobierz

……………………………………….. (pieczęć szkoły)8.. Opiekun stażu: mgr Izabela Dziura.. …………………., dnia…………….. Data zakończenia stażu : 31.05.2018.. Karta Nauczyciela (DZ. U. z 2003 r. NR 118, poz. 1112, ze zmianami) proponuję (imię i nazwisko nauczyciela) pozytywną ocenę dorobku zawodowego.. Dokumenty opracował ekspert z ponad 20-letnim stażem pracy na stanowisku dyrektora i 35-letnim w zawodzie .Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu.. Szukaj Wzór opinii związków zawodowych o pracy dyrektora szkoły2 days agoOd 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela i dyrektora.. ).5 days agoElementy oceny dorobku zawodowego Ocena dorobku zawodowego za okres stażu: •Ma być sporządzona na piśmie •Ma uwzględniać sposób realizacji przez nauczyciela zadań z planu rozwoju •Zawierać określenie POZYTYWNA/NEGATYWNA •Zawierać uzasadnienie •Zawierać pouczenie o możliwości wniesienia odwołania Stopień realizacji zadań z planu rozwoju Katarzyna Sobańska doradca metodyczny języka angielskiego i francuskiegoPROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PANI ZA OKRES STAŻU NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Pani.. rzetelnie i z bardzo dużym zaangażowaniem realizowała zadania ujęte w opracowanym planie rozwoju zawodowego..

(miejscowość) Propozycja oceny dorobku zawodowego.

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Opiekun stażu : Anna Kłopocka.. W prezentacji zawarłam podstawowe przepisy związane z dokonaniem oceny dorobku, przykładowe pismo do rady rodziców oraz opinię rady o pracy nauczyciela.Jun 15, 2022NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO ZA OKRES STAŻU (1.09.. Awans na nauczyciela kontraktowego; Awans na nauczyciela mianowanego; Awans na nauczyciela dyplomowanego; Staż nauczyciela; Ocena dorobku zawodowego; Bezpieczeństwo w szkole; Karty pracy i ćwiczeniaPrzykładowy opis oceny pracy nauczyciela, zgodnie z przepisami, zawiera zawsze następujące dane na temat pedagoga: imię i nazwisko nauczyciela, datę i miejsce urodzenia nauczyciela, miejsce zatrudnienia i zajmowane przez nauczyciela stanowisko, staż pracy pedagogicznej, stopień awansu zawodowego, wykształcenie.Poniżej przedstawiam Państwu przykład oceny zawierającej szczegółowe odniesienia do obserwowanych zajęć oraz do stopnia zaangażowania nauczyciela stażysty ( nauczyciela języka obcego) w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2015.. Data rozpoczęcia stażu: Data zakończenia stażu: Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Katarzyna.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu_2022 Przedstawiam Państwu materiały, które można wykorzystać do napisania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu..

Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.

za okres stażu.. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) przedstawiam poniżej opinię o dorobku zawodowym za okres stażu Pana X.. 2007 - 31.08.2009 R.) IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA) Na podstawie art. 9 c ust.6 i 8 z dnia 26 stycznia 1982r.. UzasadnieniePROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO.. Nie można jednak takiej oceny pozostawić bez uzasadnienia.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr .. wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Wskazuje nauczycielowi kontraktowemu drogi nabywania umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.. Pani Izabela Zacharska rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół w .Wzór 6.. 5b ustawy z 26 stycznia 1982 r.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego mgr Izabeli Zacharskiej, ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.. Proponuję dla Pana(i) .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegoOCENA DOROBKU ZAWODOWEGO Pani ………… zatrudnionej w Szkole Podstawowe nr ………….. na stanowisku nauczyciela języka polskiego, logopedy za okres stażu na stopień nauczyciela mianowanegoodbytego w wymiarze2 lat 9 miesięcy ..

Ostateczna wersja oceny pracy nauczyciela - na druku oceny (wzór w załączeniu do Rozp.

Od roku szkolnego 2018/19 zmienia się procedura awansu zawodowego nauczycieli, m.in.: - wydłużona została ścieżka awansu .Mar 24, 2021Pakiet składa się z pięciu plików, zawierających łącznie 30 stron szczegółowo przygotowanych treści i jest adresowany do nauczyciela kontraktowego, który ubiega się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2002r.. Każdy wzór i przykład możesz edytować, dopasować do specyfiki swojej szkoły i masz gotowe rozwiązanie!. Dokument archiwalny.. KATARZYNY KUCZEWSKIEJ.. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela mianowanego stała się dla niej wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jest nauczycielem.Uzasadnienie oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego Wypełniając wzór oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego, należy jasno określić, czy opinia o nauczycielu jest: pozytywna, negatywna.. 5a, ust.. Pan X, ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,odbywał staż w I Liceum w .Ocena pracy nauczyciela; Bezpieczeństwo i higiena pracy; Czas pracy nauczycieli; Zmiana warunków pracy; Urlopy i zwalnianie od pracy; Awans zawodowy nauczycieli..

Ewentualne pismo nauczyciela z jego uwagami i zastrzeżeniami do projektu oceny.

Pobierz wzór nowej karty oceny pracy dla nauczyciela kontraktowego, uwzględniającej uzasadnienie obejmujące odniesienie się do poziomu spełnienia przez nauczyciela poszczególnych kryteriów oceny pracy.Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. Wniosek o ustalenie oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego /Niezwłocznie po podjęciu przez dyrektora inicjatywy w sprawie dokonania oceny pracy nauczyciela bądź po wpłynięciu wniosku o dokonanie oceny pracy/ Miejscowość, data,………………….. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego .. wnioskującej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanegoZgodnie z § 5 ust.. Działając na podstawie art. 9c ust.. Miejsce odbywania stażu : Szkoła Podstawowa im.Ocena pracy nauczycieli - Portal Oświatowy Wzory dokumentów Znajdziesz tu przykłady i wzory gotowych regulaminów, pism, dokumentów niezbędnych w codziennej pracy szkoły!. Kształtuje u nauczyciela kontraktowego umiejętność organizacji i doskonaleniaJun 9, 2022Pakiet składa się z dokumentów dedykowanych nauczycielowi stażyście, który ubiega się o stopień nauczyciela kontraktowego i został opracowany przez eksperta posiadającego ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku dyrektora oraz 35-letnie w zawodzie nauczyciela..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt