Aktualna ustawa o policji tekst jednolity

Pobierz

Traci moc ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r.Jednolity tekst ustawy o wychowaniu w trzeźwości - Aktualności - W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.. Autor Redakcja Aptekarza Polskiego.. Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych - Dz.U.. Ustawa o Policji,policja,Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,Dz.U.2021.0.1882 t.j.USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu .Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu - Dz.U.. Uwzględniono w nim zmiany wprowadzone w ustawie od lutego 2020 roku do 22 czerwca 2021 roku.. Sektora Publicznego: Wytworzył informację: Monika Krasińska:Jednolity tekst ustawy o wyrobach medycznych..

Page 1 / 45.Jest nowy tekst jednolity ustawy emerytalnej.

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - Dz.U .Przepisy wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 63, zachowują swoją moc, o ile nie są sprzeczne z niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż w okresie 1 roku od dnia jej wejścia w życie.. 2015 poz. 1286).Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o zgromadzeniach.. Stąd też bierze się zasada nakazująca przy stosowaniu aktu ujednoliconego powoływanie się zawsze na akt źródłowy lub na stosowny tekst jednolity.Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 1) art. 36 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55 oraz z 2020 r. poz. 1747), który stanowi: "Art. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z wyjątkiem:Jednolity tekst ustawy o rachunkowości ogłoszony .. - Tekst jednolity, ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do .Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.. zm.) - Nowe!. Linki zewnętrzne.. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego..

Pliki do pobrania chevron_right ustawa o rachunkowości .04.11.2021.

poz. 1923).Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje: 1) art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), który stanowi: "Art. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem art. 7 i art. 8 .. Na podstawie art. 16 ust.. 1a.jednolity tekst ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161), z uwzględnieniem zmian wprowadzo-nych: 1) ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 730 oraz z 2019 r. poz. 1635), 2) ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r.Wobec nieletniego doprowadzonego do policyjnej izby dziecka, w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-3, 8 i 10-14 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. ośrodkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, policjanci mogą użyć środka przymusu bezpośredniego, o którym mowa w art. 12 ust.. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i b, pkt 3, 4, 6, 7, pkt 12 lit .Ustawa o Policji,policja,Rozdział 1.. W dniu 25.10.2021 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r..

W Dzienniku Ustaw opublikowany został nowy tekst jednolity ustawy o transporcie kolejowym.

Oznacza to, że powołując się na przepisy ustawy o systemie oświaty, m.in. w dokumentacji szkolnej, należy uwzględnić już nowy tekst jednolity.Ukazał się jednolity tekst ustawy o drogach publicznych (dokument) Zdjęcie ilustracyjne; fot. PAP/Darek Delmanowicz.. Opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości (Dz.U.. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji; Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o PolicjiW dniu 26 czerwca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura .Jak poinformowano, jednolity tekst ustawy uwzględnienia zmianę wprowadzoną ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 kwietnia 2021 r.Ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych..

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:Jednolity tekst ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji - Aktualności - W Dzienniku Ustaw opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego .Dz.U.2020.0.723 t.j.. poz. 217) Data ogłoszenia: 2021-02-01 .. Zawiera on zmiany wprowadzone przez ustawy przyjęte od lipca 2020 roku.. Przepisy ogólne ,Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,Dz.U.2021.0.1882 t.j.1.. W tekście uwzględniono zmiany wynikające między innymi z: ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych .20) płatnik - płatnika składek, o którym mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 21) podmiot zatrudniający: a) pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w pkt 18 lit. a,Nowy tekst jednolity ustawy o opłacie skarbowej.. Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze.. z 2012 r. poz. 432 z późn.. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.Tekst ujednolicony służy wyłącznie ułatwieniu stosowania zmienionego aktu prawnego, sam zaś - w odróżnieniu od tekstu jednolitego - nie może być jako taki traktowany.. - Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r.o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Graniczne1.. Na podstawie art. 16 ust.. Ogłoszony tekst jednolity nie powoduje zmiany treści .Nr 182, poz. 11228), rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegajacych się o przyjęcie d służby w Policji (Dz.U.. 2015-10-14. uchylony.. 26 sierpnia 2021 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw (poz. 1565/2021) obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych.. W szczególności chodzi o .Ustawę zmieniano (nowelizowano) wielokrotnie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt