Podsumowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

Pobierz

Opublikowano: 14 maja 2016 roku.. W WIEKU PRZEDSZKOLNYM.. Założenie IPET.. U dziecka w dalszym ciągu wskazana jest przede wszystkim praca nad rozwijaniem funkcji słuchowo-językowych.uczniów nie polega tylko na opanowywaniu technik szkolnych - czytania, pisania, liczenia), • dokonywanie przez zespół nauczycieli i specjalistów, wielospecjalistycznej, kompleksowej oceny funkcjonowania ucznia (sfera rozwoju poznawczego, motoryka duża, motoryka mała, samodzielność, uspołecznienie, komunikacja),To właśnie rola wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - przełożyć aktualną wiedzę na zapisy w realizowanym (przygotowywanym) indywidualnym programie.. Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej .Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej to dokument obowiązkowy w toku pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.. Aktualne rozporządzenia, jak i poprzednie, nie precyzują formy wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia: karta, zeszyt, arkusz.Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 22.09.2011 r. DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Aktualne wartości metryczne badania psychologicznego wskazują na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, ze zdecydowaną przewagą zdolności werbalnych..

OCENA EFEKTYWNOŚCI IPET u. pobierz: Ocena efektywności IPET.doc, ...wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, IPET-y) mogą być modyfikowane, a wręcz potrzeba, by były doskonalone.

na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) ZmysłyWielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia jest podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego określającego zakres zintegrowanych oddziaływań wszystkich nauczycieli i specjalistów, uczących ucznia oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych prowadzonych z uczniem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi.. Cała część III w szczególny sposób po-święcona jest analizie zadań dyrektora.. Funkcjonowanie życiowe dziewczynkiPodsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) ZmysłyWIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia potrzeby (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Obszary wymagające wsparcia Indywidualne (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych .Obowiązek wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną , w tym poradnią specjalistyczną.arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia Cybulska R ..

Półrocze roku szkolnego to nie tylko czas na podsumowanie edukacji - dla ucznia w kształceniu specjalnym, to przede wszystkim czas na ewaluację działań edukacyjnych i terapeutycznych.

DO WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA DZIECKA .. Istotne treści przewodnika zawarto w częściach od III do VII.. W terminie 30 dni od dostarczenia orzeczenia lub do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę, zespół nauczycieli uczących przeprowadza Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU).Celem tego działania jest jak najpełniejsze opisanie funkcjonowania ucznia na terenie danej szkoły w .konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania, interpretowanie danych zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego i innych dokumentach ucznia, określenie specjalnych potrzeb ucznia, tworzenie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) w oparciu o dokumentację ucznia znanego nauczycielom,Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka po pierwszym półroczu.. To na nim spoczywa obowiązek zorganizowania pomocy psycho-Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Dziecka.. Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka należy dokonać każdorazowo po złożeniu w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w takim czasie, by możliwe było dotrzymanie określonego w przepisach terminu opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia WOPFU • Dokumentacja • pliki użytkownika worekpelenpomyslow przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Wzór WOPFU przykładowy arkusz.docx29.09.2016 Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia..

Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje bowiem okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ...ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxx Numer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx.

Dobry poziom sprawności fizycznej.WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA .. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Słabe strony uczniarozwiązania i narzędzia (np. arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, IPET-y) mogą być modyfikowane, a wręcz potrzeba, by były doskonalone.. Wg tabeli na str. poprzedniej DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza funkcjonowania Analiza orzeczenia, opinii Aktualnie rozwój intelektualny dziecka znajduje się na poziomie przeciętnym i przebiega harmonijnie (na poziomie górnej granicy .Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a więc i w szkołach ogólnodostępnych.Zalecenia co do formy kształcenia zapisane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego są tylko sugestią.Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, to jeden z ważniejszych dokumentów dla ucznia z niepełnosprawnością.. PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych; Obszar funkcjonowania: Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze: Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:Obszar funkcjonowania: Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze: Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze: Potrzeby wynikające z opisu funkcjonowania ucznia: mocne strony: słabe strony: Sprawność fizyczna (motoryka mała i duża) Funkcje poznawcze (spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie) Mowa: Emocje (radzenie sobie z emocjami i .Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna być przeprowadzona przed opracowaniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia, zatem powinna być dołączona do IPET wówczas, gdy jest on opracowywany lub zmieniany .PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA..

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 3 z 9 trudności itp.) ekspresji twarzy, nie posiada zdolności wczuwania się w stan emocjonalny rozmówcy, szkole, nauka wyrażania emocji, docenianie najdrobniejszych postępów, chwalenie na forum klasy Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi,Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz IPET Warsztat pracy.

Rok szkolny 2019/2020 Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.. Cała część III w szczególny sposób poświęcona jest analizie zadań dyrektora.Arkusz pomocniczy do oceny funkcjonowania ucznia (wopfu)/przykład; arkusz pracy dla dziecka z autyzmem; Arkusz udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia - podstawa IPET; Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia; Arkusze; Arkusze dla dzieci z autyzmemARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt